NEW YORK MAGAZINE

OCTOBER 2013 PHOTO: REBECCA SMEYNE