NEW YORK MAGAZINE

SEPTEMBER 2015 PHOTO: BOBBY DOHERTY